Akredytywa handlowa

17 lutego 2021

Akredytywa komercyjna to najczęściej stosowany rodzaj akredytywy. W rzeczywistości jest powszechnie znana jako zwykła akredytywa.

Handel światowy rośnie i stwarza własne trudności dla wszystkich zaangażowanych stron. Główne trudności obejmują różne przepisy prawa każdego kraju, różne zasady niestandardowe i różne języki. Poważnym problemem jest również brak możliwości osobistego poznania zagranicznego kupującego lub sprzedawcy. Dlatego trudno jest ocenić wiarygodność. Posiadanie wspólnego narzędzia, które zapewnia bezpieczeństwo zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu, stało się niezbędne. W tym miejscu pojawia się akredytywa.

Akredytywa to termin płatności stosowany w handlu międzynarodowym. Korzystając z akredytywy, kupujący wie, że otrzyma towar, za który płaci, a sprzedawca jest pewien, że otrzyma zapłatę w zamian za dostawę.

Istnieje wiele rodzajów akredytyw, w dzisiejszym poście zajmiemy się akredytywą handlową:

Spis treści

Akredytywa handlowa – definicja

Akredytywa handlowa jest dokumentem prawnym banku lub instytucji finansowej, stanowi przyrzeczenie zapłaty posiadaczowi, jeśli posiadacz wypełni swoje zobowiązanie. Sprzedawcy w transakcjach międzynarodowych często wymagają gwarancji płatności. Gwarancja ta pochodzi z banku w formie akredytywy. Jeśli kupujący nie dokona płatności za zakupy, bank pokryje pełną lub pozostałą kwotę zakupu.

Proces komercyjnej akredytywy z przykładem

Rozumiemy przebieg procesu akredytywy na przykładzie.

Istnieją cztery strony zaangażowane w akredytywy komercyjne, jak następuje:

  • Kupujący – Tomek zamieszkały w USA
  • Emisyjny Bank – Bank of America, USA
  • Correspondent Bank – Bank of India, India
  • Beneficjent / Sprzedawca – Ram zamieszkały w Indiach

Krok 1: Umowa sprzedaży

W dniu 1 stycznia 2018 roku Pan Tom z USA zgadza się na zakup towarów o wartości 10.000,00 USD od pana Ram w Indiach. Podczas negocjacji ustalono, że zapłata nastąpi w akredytywie handlowej.

Krok 2: Instrukcje otwierania

Pan Tom zwraca się do Bank of America o otwarcie akredytywy w wysokości 10 000,00 USD na rzecz pana Ram. Bank of America sprawdza zdolność kredytową pana Toma i wypełnia wymagane formalności w celu wystawienia akredytywy dla tej transakcji.

Krok 3: Wydanie akredytywy

W dniu 8 stycznia 2018 roku The Bank of America wystawia akredytywę, która wygasa 90 dni od daty wystawienia i przekazuje ją do odpowiedniego banku tj. Bank of India. Odpowiedni bank znajduje się zwykle w kraju, w którym mieszka sprzedawca, w naszym przykładzie są to Indie. Bank of India uwierzytelni akredytywę i wyśle ​​ją do pana Ram.

Konieczne jest, aby Pan Ram wyeksportował towar i przedłożył wymagane dokumenty przed wygaśnięciem akredytywy. Jeśli nie, to Bank of America nie jest zobowiązany do zapłaty, jeśli pan Tom tego nie zrobi.

Krok 4: Sprzedawca wysyła towary i przygotowuje dokumenty

W dniu 1 marca 2018 r. Pan Ram wysyła towar do pana Tomka i przygotował wymagane dokumenty przewozowe zgodnie z instrukcjami zawartymi w akredytywie. Zwykle wymagane dokumenty to – faktura handlowa, lista przewozowa, dokument przewozowy (list przewozowy lub lotniczy list przewozowy) oraz polisa ubezpieczeniowa. Niektóre banki wymagają dodatkowych dokumentów, ale są one niezbędne.

Krok 5: Przesyłanie i weryfikacja dokumentów

Pan Ram przekazuje dokumenty do Banku Indii. Bank of India sprawdza wszystkie dokumenty, aby potwierdzić, czy są one zgodne z instrukcjami zawartymi w akredytywie. Następnie Bank of India wysyła dokumenty do Bank of America i prosi o płatność.

Krok 6: Potwierdzenie i płatność

Bank of America ponownie sprawdza dokumenty pod kątem zgodności i jeśli wszystkie dokumenty są na miejscu, obciąża konto pana Toma kwotą 10.000,00 USD + prowizje za akredytywę i wypłaca 10.000,00 USD Bank of India, który następnie odlicza własne opłaty i wpłaca pozostałe kwota na koncie pana Ramsa.

Ponieważ banki są zaangażowane w transakcję, obie strony mają pewność, że druga strona wypełni swoje zobowiązanie, w przeciwnym razie bank interweniuje.

Istnieje wiele różnych rodzajów akredytyw, ale to już historia na inny dzień.

Łatwość w handlu międzynarodowym

Jednym z najlepszych zastosowań akredytywy handlowej jest łatwość prowadzenia handlu międzynarodowego. Zapewnia sprzedającemu o ryzyku płatności kupującego siedzącego w jakimś zakątku świata, a tym samym buduje zaufanie i relacje. W przypadku importera powinien być w stanie przekonać bank wystawiający o swojej zdolności, co powoduje, że bank wydaje kredyt sprzedawcy. Jest to warunkowe zaufanie, które musi zdobyć kupujący. Z punktu widzenia sprzedawcy wystawienie kredytu jest wskazaniem do podjęcia wysyłki towaru do kupującego.

Przeniesienie zdolności kredytowej

Ogólna płynność importera rośnie, gdy bankier przejmuje obowiązki kupującego. Może to pomóc kupującemu w zawarciu transakcji przekraczających przewidywany limit ze względu na wielkość jego działalności. Pomaga nawet sprzedawcy w najgorszym przypadku, kiedy importer może zbankrutować. Prawdopodobieństwo sfałszowanych transakcji międzynarodowych spadło do pewnego stopnia ze względu na wzrost wykorzystania tych dostosowywalnych akredytyw. Jeśli zaistnieje jakikolwiek spór w wykonaniu transakcji, sprzedawca ma możliwość wycofania swojej zgody na transakcję, co w innym przypadku nie jest możliwe w zwykłym toku działalności. Pewność kwoty, lepsze planowanie przepływów pieniężnych, mniejsze ryzyko złych długów to tylko niektóre z korzyści wynikających z rozwoju akredytywy handlowej w toku zwykłej działalności.

Wzrost kosztów administracyjnych

Koszt płacony bankom za obsługę listu jest dodatkowym kosztem dla firmy. To znacząca kwota dla zwykłego przedsiębiorcy zajmującego się importem i eksportem. Następnie zmieniające się przepisy regulacyjne, a wymóg ich przestrzegania dodał do codziennych rutynowych zadań i utrudnił ich przestrzeganie.

Materialne oszustwo

Mimo że wystawienie listu odbywa się na podstawie dokumentów przewozowych, ignoruje się jakość towarów, której bankier nie jest świadomy. Kupujący może rzeczywiście otrzymać coś innego niż przyrzeczony towar w liście. Poza tym inne związane z tym ryzyka to ekspozycja na wahania kursów walutowych, wygaśnięcie listu przed realizacją sprzedaży towarów, szanse na niewypłacalność / upadłość banku wystawiającego są tutaj ignorowane.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy