Co to jest ICO? Sądowe aspekty kryptowalut, tokenów jak i również coinów

- Initial Coin Offering (ICO), czyli pierwsza publiczna oferta konkretnego tokena to nowy sposób pozyskiwania oszczędności bazujący na technologii blockchain. Jego niekwestionowaną zaletą jest możliwość pozyskania dużego kapitału po bardzo krótkim czasie, bez konieczności dopełnienia skomplikowanych funkcji, jakie wiążą się na przykład z wprowadzeniem działaniu na giełdę lub finansowaniem w ramach Venture Capital - pisze Aleksandra Kopeć, prawniczka z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Według niej z drugiej strony www, brak konkretnych regulacji prawniczych, powoduje, że ICO wydaje się być procesem niezwykle ryzykownym. Business Insider Polska publikuje pełny komentarz Aleksandry Kopeć dotyczący prawnych aspektów ICO w Polsce i na globie.

1. Initial Coin Offering (ICO). Co to jest?

"Initial Coin Offering an Initial Public Offering. Nazwa ICO nie bez powodu nawiązuje do pierwszej propozycje publicznej (ang. Initial Public Offering, IPO). W ramach ICO inwestorzy - podobnie jak w wypadku IPO - biorą udział w finansowaniu projektu, który ich według ma szansę osiągnąć przy przyszłości duży sukces.

Cały proces pierwszej emisji tokenów przebiega bardzo jednakowo do debiutu spółki w giełdzie. Zarówno IPO, oraz ICO pozwalają przedsiębiorcom pozyskać duży kapitał na realizację nowych przedsięwzięć, a też wypromować własną markę.

1. 1. Initial Pubic Offering. Jak to prezentuje się od strony ustawy?

Zgodnie z ustawą z poranka 29 lipca 2005 r. ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu a także o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm. ) (dalej "Ustawa na temat ofercie publicznej") przez 1-wszą ofertę publiczną należy rozumieć udostępnianie, co najmniej 150 ludziom lub nieoznaczonemu adresatowi, po dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji na temat papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia woli o nabyciu tych dokumentów wartościowych.

Innymi słowy, IPO jest zatem pierwszą czynnością, która zapewnia obrót papierami wartościowymi firmy na rynku regulowanym. Przeprowadzenie całego procesu domaga się spełnienia szeregu uwarunkowań sądowych. Jednym z najistotniejszych podzespołów pierwszej oferty publicznej wydaje się być – co do reguły - przygotowanie prospektu emisyjnego, czyli dokumentu zawierającego nadrzędne dane dotyczące emisji dokumentów wartościowych.

Minimalne wyzwania informacyjne, które należy w nim uwzględnić, określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Zgodnie wraz z powyższym aktem, w prospekcie emisyjnym powinny zapuścić się wiadomości związane m. in. działalnością prowadzoną przez emitenta, jego sytuacją finansową a także perspektywami rozwoju, jak i również faktorami ryzyka czy warunkami propozycje. Prospekt emisyjny podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Warto podkreślić, że w czerwcu 2017 r. uchwalone zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 co do prospektu emisyjnego publikowanego w nawiązaniu wraz z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, na mocy którego obowiązkiem sporządzenia i zatwierdzenia prospektu nie będą już objęte oferty papierów wartościowych na temat łącznej wartości niższej niźli 1 mln euro. Rozporządzenie weszło w życie dwadzieścia lipca ubiegłego roku, natomiast zasadniczo zastąpi dotychczasowe regulacje 21 lipca 2019 r.

1. 2. Zaś jak to wygląda wraz z Initial Coin Offering?

Zamiast akcji, uczestnicy ICO otrzymują tokeny, czyli jednostki bazujące na kryptografii, ucieleśniające prawa podmiotowe. Na marginesie rozważań dotyczących ICO należy odnieść uwagę na różnicę dzielącą token od kryptowaluty. Mimo że oba pojęcia odnoszą się do desygnatów opierających się na technologii blockchain, których zastosowanie jest zbliżone, nie mogą być ze sobą utożsamiane.

Kryptowaluta (coin) odnosi się do placówki będącej surogatem pieniądza, posiada charakter wymienny i spekulacyjny. W szczególności może tworzyć przedmiot obrotu na giełdzie walut cyfrowych. Token posiada z kolei szersze zastosowanie, jego funkcja nie musi sprowadzać się wyłącznie do czynności "płatniczych" - może być wykorzystywany na model jako narzędzie do obsługiwania konkretnej aplikacji.

Istnienie tokenów nie wydaje się być samoistne, lecz funkcjonuje na bazie o rzeczową platformę (najczęściej Ethereum). Po praktyce granica między tokenem a coinem jest niesłychanie nieostra. W dużej części przypadków dana jednostka kryptograficzna może być zakwalifikowana także jako kryptowaluta jak i również token.

Należy zainteresować, iż Initial Coin Offering może realizować 2 cele:

 1. wprowadzenie do obiegu nowej kryptowaluty,
 2. pozyskanie kapitału i rozwój swojego projektu.

Cele mają możliwość być spełnione łącznie bądź osobno, bowiem "emisja" tokenu służącego wyłącznie do obsługi prywatnej platformy nie stoi na przeszkodzie późniejszemu wprowadzeniu go na giełdę kryptowalut.

1. 3. ICO a "white paper". Tak jak wygląda?

Podczas ICO wpłaty nie następują także przy pieniądzu fiducjarnym, lecz po określonej kryptowalucie (w praktyce najczęściej Ethereum, choć nie jest to warunek), co w następnej kolejności w ramach smart kontraktu zostaje automatycznie przeliczone dzięki liczbę przysługujących tokenów jak i również zapisane w systemie rozproszonego rejestru.

W ramach ICO zamiast prospektu emisyjnego sporządza się natomiast tak zwany "white paper", to znaczy notę informacyjną zawierającą najważniejsze założenia projektu. Treść zamieszczona w white paper nie jest jednak po żaden sposób weryfikowana, co powoduje, że inwestycje w start- upy, poszukujące środków w ramach ICO są obarczone dużym poziomem ryzyka. Dokładna analiza white paper, a także wnikliwa weryfikacja wiadomości w nich zawartych posiadają zatem fundamentalne znaczenie w czasie oceny wiarygodności całego pomysłu.

Analiza dotychczasowej eksperymenty prowadzi do wniosku, hdy white paper powinien włączać:

 • dokładny wykaz założeń projektu, obszary użycia i perspektywy rozwoju,
 • opis zastosowanej technologii razem ze szczegółowymi danymi technicznymi,
 • harmonogram wydarzeń związanych z "emisją" nowego tokenu,
 • informacje dotyczące zespołu i posiadanego doświadczenia,
 • minimalną i maksymalną cyfrę "emitowanych" tokenów.

1. 4. Jak działa ICO?

Przedsiębiorca, który planuje pozyskać kapitał w ramach ICO, rejestruje swój projekt na najlepszej platformie (najczęściej Ethereum). Na nadejściu terminu ICO wspólnicy wpłacają środki na właściwą platformę, które zostają automatycznie przeliczone na liczbę przysługujących tokenów.

Jeśli na zakończeniu zbiórki minimalna ilość tokenów zostanie osiągnięta, wnikliwy kontrakt automatycznie przesyła nakłady do portfela emitenta jak i również rejestruje tokeny na rachunku bankowym inwestorów. Jeśli zaś minimalna liczba tokenów nie pozostanie zebrana, inteligentny kontrakt mechanicznie przenosi środki z powrotem do portfeli inwestorów. Cały proces odbywa się zatem przy przestrzeni cyfrowej i jest całkowicie zautomatyzowany.

1. 4. Czy ICO wówczas rodzaj IPO?

Ze powodu na fakt, że przy obowiązującym stanie prawnym tokeny lub kryptowaluty nie potrafią być w Polsce kwalifikowane jako papiery wartościowe, nie jawi się być dopuszczalne stosowanie do ICO przepisów ustawy o propozycji publicznej.

W ostateczności - mimo pewnych podobieństw - Initial Coin Offering nie może być rozważany jako nowa postać Initial Public Offering. Niesie to za sobą implikacje prawne, w szczególności "emitent" tokenów odrzucić ma obowiązku stosowania się do rygorystycznych wymogów wynikających z Ustawy o palecie publicznej.

Nie znaczy to bynajmniej, że podmiot pozyskujący kapitał w ramach ICO nie ponosi nawet najmniejszej odpowiedzialności za swoje operowania i nie jest obowiązany do dostosowania swojej działalności do innych przepisów.

2. Status prawny ICO na świecie

Status prawny ICO nie jest na ziemi jednolity. Polski ustawodawca jak przedtem nie zdecydował się dzięki podjęcie jakichkolwiek kroków legislacyjnych, które miałyby na celu uregulowanie tej kwestii. Komisja Nadzoru Finansowego po listopadzie 2017 r. wydała oficjalny komunikat w sprawie zbytu tokenów, niemniej nie odnosi się on do prawniczej kwalifikacji tego procesu, lecz wskazuje jedynie na ryzyka z nim związane.

Publikacja KNF była repliką na podobne oświadczenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) skierowane do potencjalnych inwestorów a także do podmiotów zainteresowanych strukturą ICO. Nie wszystkie państwa pozostają jednak bierne w stosunku do rosnącej popularności Pierwszej Propozycje Tokenów. Nie jest mi wprawdzie znane żadne państwo, które wprowadziło ramy prawne otwarcie regulujące ICO (choć na temat takich zamiarach poinformował niedawno francuski Minister Finansów Bruno Le Maire) jednak oficjalne wypowiedzi organów nadzorów Szwajcarii czy Singapuru nie pozostawiają wątpliwości co do legalności całego procesu, jak także i jego prawnych skutków.

Podkreślenia wymaga również, że prawna regulacja ICO niekoniecznie musi równać się z jego legalizacją. Wysoki poziom ryzyka związanego z inwestycją w kryptowaluty powoduje, że w frakcji krajów Initial Coin Offering jest całkowicie zakazane.

2. 1. Szwajcaria wysiada z inicjatywą ws. ICO

Szwajcarski Federalny Organ Nadzoru Finansowego (FINMA) wydał oficjalny komunikat dotyczący prawnej kwalifikacji Initial Coin Offering. Podkreślono po nim, że jedną wraz z fundamentalnych zasad szwajcarskiego uprawnienia i rynku finansowego jest neutralność technologiczna. Oznacza wówczas, że regulacje prawne nie zaakceptować mogą powodować trudności po rozwoju nowych technologii. Po zdecydowanej większości przypadków nabywanie kapitału poprzez "emisję" tokenów nie będzie objęte nadzorem finansowym FINMY.

ICO może co prawda podlegać szczególnemu reżimowi prawnemu, jednak zależy to od swoim indywidualnych cech. W lutym 2018 r. FINMA wydał kolejne wytyczne dotyczące ram prawnych ICO. Organ podtrzymał w nich dotychczasowe stanowisko, że prawo szwajcarskie odrzucić przewiduje żadnych szczególnych postulatów dla przeprowadzenia procesu ICO, jednak specyfika konkretnego projektu może rodzić obowiązek dostosowania działalności do istniejących regulacji prawnych.

Wytyczne zawierają także nieoficjalną kategoryzację tokenów oferowanych przy ramach ICO:

1. Payment tokens (tokeny płatnicze): inaczej kryptowaluty, ich funkcja sprowadza się do odwiedzenia dokonywania płatności i przechowywania wartości;

2. Utlility tokens (tokeny użytkowe): posługują jako narzędzia do obsługiwania określonej platformy czy aplikacji;

3. Assets tokens (tokeny inwestycyjne): ucieleśniają ustalone prawa posiadacza względem "emitenta", swoją istotą zbliżają się do papierów wartościowych. Na dodatek podkreślono, że powyższa segmentacja nie jest wyczerpująca, bowiem w obiegu funkcjonują też tokeny o charakterze hybrydalnym tj. łączącym kilka spośród powyższych cech.

W świetle powyższych dokumentów trzeba wskazać, że struktura jak i również charakter konkretnego projektu może powodować, że konieczne zostanie zastosowanie przepisów dotyczących:

- przeciwdziałania prania gotówki i finansowania terroryzmu, kiedy token będzie przybierać odmianę kryptowaluty,

- autoryzacji bankowej, kiedy proces ICO będzie przybierać postać depozytu,

- obrotu instrumentami finansowymi, kiedy token będzie przybierać postać instrumentu pochodnego,

- funduszy inwestycyjnych, kiedy środki pozyskane w ramach ICO będą zarządzane przez podmiot zewnętrzny.

Szwajcarski organ nadzoru ostatecznie rozstrzygnął także kontrowersje połączone z uznawaniem tokenów zbytnio papiery wartościowe. Jego zdaniem nie ma podstaw, żeby do tej kategorii zaliczać kryptowaluty, bowiem ich funkcja nie jest analogiczna. Podobnie rzecz ma się również z tokenami użytkowymi. Co jednak istotne, zdaniem FINMY tokeny reprezentujące aktywa (assets tokens) spełniają wszystkie cechy papierów wartościowych, natomiast w konsekwencji podlegają zakresowi zastosowania ustawy, która gryzie reguluje (Financial Market Infrastructure Act).

2. dwóch. Należy zapytać o to co się dzieje po Singapurze?

Singapur - jednakowo jak Szwajcaria - wydał oficjalne wytyczne w kwestii prawnego statusu ICO. Wskazano w nich, że Initial Coin Offering może podlegać nadzorowi MAS (Monetary Authority of Singapore), jeżeli "emitowane" tokeny będą stanowiły instrumenty finansowe w świetle ustawy o papierach wartościowych i kontraktach terminowych (SFA).

To, czy dany token podlega regulacjom, zależy dlatego od konkretnego przypadku. Jeśli na przykład nabyty w ramach ICO token ucieleśnia prawa wynikające wraz z akcji czy certyfikatu inwestycyjnego zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Oprócz powyższego, w przedsiębiorcach poszukujących źródła finansowania w Initial Coin Offering ciążą także obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. trzech. Chiny i Korea, an ICO

Nie wszystkie kraje mają jednak tak liberalne postępowanie do Initial Coin Offering, jak Szwajcaria czy Singapur. Rządy Chin i Korei Południowej całkowicie zakazały zyskiwania kapitału w ramach ICO. Jako przyczyny tak restrykcyjnych regulacji państwa wskazały, iż waluty kryptograficzne są stosowane do dokonywania nielegalnych transakcji i finansowania czynności przestępnych.

Nie ulega niejasności, że sama inwestycja przy tokeny, cechuje się wysokim klasą ryzyka, nie tylko ze aspektu na możliwość oszustwa, ale także zmienność rynku. O ile więc sama obawa co bezpieczeństwa procesu ICO może być uzasadniona, na temat tyle bezwzględne zakazy lokowania w nie środków dzięki terenie określonego państwa przekazują się mieć charakter fasadowy. Należy mieć na względzie fakt, że swoistość transakcji blockchainowych polega w tym, iż nie będą one dokonywane w żadnym konkretnym miejscu, lecz w przestrzeni cyfrowej, a do swojej skuteczności wymagają jedynie dostępu do Internetu. W rezultacie wyegzekwowanie tego zakazu wydaje się w praktyce niemożliwe.

3. Ocena prawna ICO

Przedstawione wyżej informacje pozwalają wysunąć wniosek, że tokeny "emitowane" w ramach ICO mają możliwość zaliczać się do kolejnych kategorii: tokeny o właściwościach pieniądza (payment tokens), tokeny użytkowe (utility tokens) albo tokeny inwestycyjne (assets tokens).

Założeniem zdecydowanej wielu projektów finansowanych w obrębie ICO jest wprowadzenie do odwiedzenia obiegu nowej kryptowaluty lub tokenu, który pełni określoną funkcję użytkową. W dyskusji nad prawną kwalifikacją ICO utrwaliło się stanowisko, zgodnie z którym tokeny o cechach pieniądza i tokeny użytkowe nie podlegają – co do zasady - żadnym szczególnym regulacjom.

Nie oznacza wówczas bynajmniej, iż kwalifikacja tokenu do kategorii payment/utility automatycznie wyklucza obowiązek zapewnienia kompatybilności planowanej działalności z istniejącymi przepisami prawnymi. W szczególności ocenić należy czy proponowane tokeny nie wykazują właściwości papierów wartościowych lub instrumentów finansowych (assets tokens) jakie możliwości – według oficjalnym stanowiskiem Szwajcarii i Singapuru a mianowicie może powodować podleganie stosownym regulacjom rynku kapitałowego.

Rzecz jasna, zakres dokonanego compliance powinien być możliwie najszerszy i uwzględniać każde aspekty planowanej działalności. Dla przykładu podmiot, który po ramach ICO oferowałby token, który uprawniałby posiadacza do odwiedzenia wykupienia noclegu w hostelu lub rezerwacji wycieczki, musi zastanowić się – biorąc pod uwagę wszystkie części stanu faktycznego - czy tego typu czynności nie zostałby zakwalifikowane jako świadczenie usług hotelarskich lub realizowanie imprez turystycznych.

Przenosząc powyższe analizy na pole prawa polskiego, zasadna zdaje się konstatacja, że przedsiębiorca planujący pozyskać kapitał dzięki Pierwszej Ofercie Tokenów, powinien na wstępie zweryfikować, czy jego działalność nie będzie podlegała regulacjom:

 • Ustawy spośród dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Obok. z 2017 r. poz. 1219).
 • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
 • Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. na temat ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 spośród późn. zm. ).
 • Ustawy z dnia 1-wszą marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a także finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).
 • Ustawy z dnia wraz z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. wraz z 2016 r. poz. 922).
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 spośród późn. zm. ).
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. Obok. z 2011 Nr 199, poz. 1175 z późn. zm. ).

4. ICO. Wnioski

Rekapitulując rozważania na temat prawnej kwalifikacji ICO, powinno się wskazać, że w zdecydowanej większości przypadków przeprowadzenie Pierwszej Oferty Tokenów nie będzie podlegało kognicji właściwego organu nadzoru oraz nie będzie wiązało się z koniecznością uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia albo dopełnienia przewidywanych prawem wymogów.

Nie można aczkolwiek wobec tego dezawuować roli compliance podczas całego przebiegu. Katalog zastosowań oferowanych tokenów jest w zasadzie ogromny, co sprawia, że z brakiem dokładnego zapoznania się ze właściwością danego przedsięwzięcia nie jest możliwa ich kategoryczna jak i również niebudząca wątpliwości ocena prawna.

Wnikliwa i całościowa analiza projektu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami powinna stanowić punkt wyjścia dla rozpoczęcia jakiejkolwiek ekstranowoczesnej działalności, tym bardziej w momencie, kiedy nie jest pani regulowana wprost przez prawo prawne.

Popularny

bruksela pozywa Polskę. Za niewdrożenie dyrektywy o likwidacji banków Prawo
Bruksela pozywa Polskę. Za niewdrożenie dyrektywy o likwidacji banków Prawo

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce za niewdrożenie do krajowego prawa przepisów unijnych dotyczących renowacji oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Przepisy dyrektywy BRRD, która wydaje się zasadniczym…...

borys Budka i Michał Wójcik o 500 plus w «Faktach po Faktach»
Borys Budka i Michał Wójcik o 500 plus w «Faktach po Faktach»

500 plus także na pierwsze dziecko. Jest postanowienie komisji senackiej Osiem odmian w programie 500 plus Zmiany w 500 dodatkowo. Projekt ma trafić "w przyszłym tygodniu" do Sejmu Trzecie urodziny…...

brexit. Pełnomocnik premiera: nie ma obaw o los Młodych polaków na Wyspach Brytyjskich
Brexit. Pełnomocnik premiera: nie ma obaw o los Młodych polaków na Wyspach Brytyjskich

Nie ma trwogi o los Polaków w Wyspach Brytyjskich - zapewnił pełnomocnik premiera do rzeczy Centrum Analiz Strategicznych profesor Waldemar Paruch. Wskazał, hdy gwarantuje to wynegocjowane porozumie UE27 w sprawie…...

branża deweloperska przeżywa boom
Branża deweloperska przeżywa boom

Przez siedem miesięcy tego r. oddano do użytkowania 93 tys. 427 mieszkań, o 7, 9 proc. większą ilość niż w tym samym okresie zeszłego roku a mianowicie podał Główny Urząd Typowy. Branża deweloperska…...